Omosako
Shiro Utsuri
Ref: 3354
Omosako Shiro Utsuri
Price: £3,500.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3303
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £3,450.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3306
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £3,450.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3304
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £2,650.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3305
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £2,250.00
For Sale
Koda
Shiro Utsuri
Ref: 3452
Koda Shiro Utsuri
Price: £1,200.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3294
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £490.00
Sold
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3295
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £340.00
For Sale
Showing 1 - 8 of 8 Koi