Omosako
Shiro Utsuri
Ref: 3354
Omosako Shiro Utsuri
Price: £3,500.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3303
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £3,450.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3306
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £3,450.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3304
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £2,650.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3305
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £2,250.00
For Sale
Koda
Shiro Utsuri
Ref: 3452
Koda Shiro Utsuri
Price: £1,200.00
For Sale
Marusei
Hi Utsuri
Ref: 3362
Marusei Hi Utsuri
Price: £750.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3294
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £490.00
For Sale
Miyatora
Hi Utsuri
Ref: 3453
Miyatora Hi Utsuri
Price: £390.00
For Sale
Miyatora
Ginrin Hi Utsuri
Ref: 3297
Miyatora Ginrin Hi Utsuri
Price: £375.00
For Sale
Koshiji
Shiro Utsuri
Ref: 3295
Koshiji Shiro Utsuri
Price: £340.00
For Sale
Showing 1 - 11 of 11 Koi