Maruyama
Kohaku
Ref: 1968
Maruyama Kohaku
Price: £14,000.00
Sold
Maruyama
Kohaku
Ref: 3170
Maruyama Kohaku
Price: £5,900.00
Sold
Sakai Hiroshima
Sanke
Ref: 3127
Sakai Hiroshima Sanke
Price: £3,700.00
Sold
Sakai Hiroshima
Kohaku
Ref: 3107
Sakai Hiroshima Kohaku
Price: £3,300.00
Sold
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3159
Hoshikin Kohaku
Price: £3,200.00
Sold
Sakuma
Showa
Ref: 1878
Sakuma Showa
Price: £2,995.00
Sold
Momotaro
Showa
Ref: 2279
Momotaro Showa
Price: £2,580.00
Sold
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3165
Hoshikin Kohaku
Price: £2,490.00
Sold
Kanezo
Kujaku
Ref: 2787
Kanezo Kujaku
Price: £1,590.00
Sold
Isa
Showa
Ref: 3199
Isa Showa
Price: £1,500.00
Sold
Isa
Showa
Ref: 3200
Isa Showa
Price: £1,500.00
Sold
Koi No Yohei
Sanke
Ref: 2060
Koi No Yohei Sanke
Price: £1,495.00
Now £950.00
Sold
Uonuma
Showa
Ref: 2989
Uonuma Showa
Price: £1,300.00
Sold
Koi No Yohei
Sanke
Ref: 1711
Koi No Yohei Sanke
Price: £1,200.00
Sold
Isa
Showa
Ref: 3202
Isa Showa
Price: £1,000.00
Sold
Sakuma
Kohaku
Ref: 49
Sakuma Kohaku
Price: £995.00
Sold
Yamamatsu
Sanke
Ref: 2732
Yamamatsu Sanke
Price: £995.00
Sold
Koi No Yohei
Kohaku
Ref: 1712
Koi No Yohei Kohaku
Price: £900.00
Sold
Murata
Kohaku
Ref: 1975
Murata Kohaku
Price: £595.00
Sold
Sakai Hiroshima
Tancho Sanke
Ref: 3111
Sakai Hiroshima Tancho Sanke
Price: £550.00
Sold
Showing 1 - 20 of 33 Koi