Sakai Hiroshima
Sanke
Ref: 3127
Sakai Hiroshima Sanke
Price: £3,700.00
Sold
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3159
Hoshikin Kohaku
Price: £3,200.00
Sold
Sakuma
Showa
Ref: 1878
Sakuma Showa
Price: £2,995.00
Sold
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3165
Hoshikin Kohaku
Price: £2,490.00
Sold
Koi No Yohei
Sanke
Ref: 2060
Koi No Yohei Sanke
Price: £1,495.00
Now £950.00
Sold
Koi No Yohei
Sanke
Ref: 1711
Koi No Yohei Sanke
Price: £1,200.00
Sold
Yamamatsu
Sanke
Ref: 2732
Yamamatsu Sanke
Price: £995.00
Sold
Murata
Kohaku
Ref: 1975
Murata Kohaku
Price: £595.00
Sold
Kawakami
Goshiki
Ref: 3011
Kawakami Goshiki
Price: £430.00
Sold
Koi No Yohei
Shiro Utsuri
Ref: 2842
Koi No Yohei Shiro Utsuri
Price: £329.00
Sold
Showing 1 - 10 of 10 Koi