Marukyu
Kohaku
Ref: 3341
Marukyu Kohaku
Price: £3,500.00
For Sale
Maruboshi
Kohaku
Ref: 3408
Maruboshi Kohaku
Price: £2,400.00
For Sale
Takachio
Kohaku
Ref: 3186
Takachio Kohaku
Price: £1,800.00
For Sale
Maruboshi
Kohaku
Ref: 3409
Maruboshi Kohaku
Price: £1,700.00
For Sale
Marukyu
Tancho Kohaku
Ref: 3278
Marukyu Tancho Kohaku
Price: £1,600.00
For Sale
Marukyu
Tancho Kohaku
Ref: 3289
Marukyu Tancho Kohaku
Price: £1,600.00
For Sale
Gonjiro
Kohaku
Ref: 3387
Gonjiro Kohaku
Price: £1,500.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3315
Oimogawa Kohaku
Price: £1,490.00
For Sale
Gonjiro
Kohaku
Ref: 3385
Gonjiro Kohaku
Price: £1,200.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3430
Oimogawa Kohaku
Price: £980.00
For Sale
Murata
Tancho Kohaku
Ref: 3357
Murata Tancho Kohaku
Price: £890.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3314
Oimogawa Kohaku
Price: £790.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3312
Oimogawa Kohaku
Price: £690.00
For Sale
Murata
Tancho Kohaku
Ref: 3359
Murata Tancho Kohaku
Price: £690.00
For Sale
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3472
Hoshikin Kohaku
Price: £590.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3348
Oimogawa Kohaku
Price: £550.00
For Sale
Suda
Kohaku
Ref: 3392
Suda Kohaku
Price: £450.00
For Sale
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3468
Hoshikin Kohaku
Price: £390.00
For Sale
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3469
Hoshikin Kohaku
Price: £390.00
For Sale
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3475
Hoshikin Kohaku
Price: £390.00
For Sale
Showing 1 - 20 of 24 Koi