Marukyu
Kohaku
Ref: 3341
Marukyu Kohaku
Price: £3,500.00
For Sale
Takachio
Kohaku
Ref: 3188
Takachio Kohaku
Price: £2,850.00
Sold
Takachio
Kohaku
Ref: 3186
Takachio Kohaku
Price: £1,800.00
For Sale
Marukyu
Tancho Kohaku
Ref: 3278
Marukyu Tancho Kohaku
Price: £1,600.00
For Sale
Marukyu
Tancho Kohaku
Ref: 3289
Marukyu Tancho Kohaku
Price: £1,600.00
For Sale
Murata
Tancho Kohaku
Ref: 3357
Murata Tancho Kohaku
Price: £890.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3314
Oimogawa Kohaku
Price: £790.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3312
Oimogawa Kohaku
Price: £690.00
For Sale
Murata
Tancho Kohaku
Ref: 3358
Murata Tancho Kohaku
Price: £690.00
For Sale
Murata
Tancho Kohaku
Ref: 3359
Murata Tancho Kohaku
Price: £690.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3348
Oimogawa Kohaku
Price: £550.00
For Sale
Hoshikin
Kohaku
Ref: 3246
Hoshikin Kohaku
Price: £500.00
For Sale
Miyatora
Tancho Kohaku
Ref: 3299
Miyatora Tancho Kohaku
Price: £485.00
For Sale
Oimogawa
Kohaku
Ref: 3352
Oimogawa Kohaku
Price: £450.00
For Sale
Showing 1 - 14 of 14 Koi