Maruyama
Kohaku
Ref: 1968
Maruyama Kohaku
Price: £14,000.00
Sold
Maruyama
Kohaku
Ref: 3170
Maruyama Kohaku
Price: £5,900.00
Sold
Koshiji
Ginrin Showa
Ref: 3360
Koshiji Ginrin Showa
Price: £1,800.00
For Sale
Kanezo
Kujaku
Ref: 2787
Kanezo Kujaku
Price: £1,590.00
Sold
Uonuma
Showa
Ref: 2989
Uonuma Showa
Price: £1,300.00
Sold
Murata
Kohaku
Ref: 3239
Murata Kohaku
POA
For Sale
Murata
Kohaku
Ref: 3240
Murata Kohaku
POA
For Sale
Showing 1 - 7 of 7 Koi